KONSORCJUM "W Krainie Ślimaka"

 

Niniejsza  polityka  prywatności  oraz  polityka  Cookies,  określa  zasady  przetwarzania 

i ochrony  danych  osobowych.  Oba  dokumenty  mają  również  na  celu wyjaśnienie 

powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej 

przez nas działalności gospodarczej. 

 

1. Co to są dane osobowe? 

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę 

od pozostałych.  Mogą  one  dotyczyć  zarówno  wprost  tej  osoby  (takie  jak  jej  imię 

i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet  adres e-mail lub konto internetowe), 

jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu 

zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania. 

 

2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku? 

Są  to  dane  które  przekazują  nam  nasi  Klienci,  Kontrahenci,  Współpracownicy 

oraz Pracownicy, w związku  z  korzystaniem  z  naszych  usług,  współpracą  z  nami 

lub zatrudnieniem u nas. Dane te są przez nas przetwarzane.  

 

3. Co to znaczy przetwarzanie danych? 

Przetwarzanie danych to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi 

– związane  zarówno  z  ich  aktywnym  wykorzystaniem,  takim  jak  gromadzenie, 

pobieranie,  utrwalanie,  łączenie,  modyfikowanie  czy  też  udostępnianie,  jak  również 

działaniem pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

 

4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ  na  ich  przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)? 

Administratorem Państwa Danych Osobowych są następujące podmioty: 

a) F.  H.  U  TORFEX Janusz Wołoszyński, Krasin 35, 14-400 Pasłęk,  NIP  5782267233, REGON 170726021 

b) Agroturystyka Mirosław Jarząbek Stępień 3C, 14-500 Braniewo, NIP 5821251036, REGON 170925358 

c) PPHU Grupa Marcin Trudnowski, ul. 12 Lutego 8a, 82-300  Elbląg  – organ zarządzający 

   Niepubliczną  Placówką Oświatowo  – Wychowawczą  Akademia Sportów  Wodnych 

   Grupa  Marcin  Trudnowski, NIP 578-198-50-09, REGON 170965642. 

tworzące Konsorcjum "W Krainie Ślimaka".

Liderem Konsorcjum jest F. H. U TORFEX  Janusz Wołoszyński, Krasin 35, 14-400 Pasłęk, NIP 5782267233, REGON 170726021 

Z Administratorem Danych można kontaktować się: 

• pod adresem korespondencyjnym: F. H. U TORFEX Janusz Wołoszyński, Krasin 35, 14-400 Pasłęk, 

• pod adresem poczty elektronicznej: biuro@torfex.eu 

  

5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane? 

Każde  przetwarzanie  Twoich  danych  musi  być  oparte  na  właściwej,  zgodnej 

z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.  Podstawą taką może być Twoja zgoda 

na  przetwarzanie  danych  lub inne pozwalające na  to  zapisy  prawne,  zgodne z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i w  sprawie  swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”). 

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w różnych celach, przykładowo: 

• Jeżeli  jesteś  naszym  klientem  lub  osobą  zainteresowaną  skorzystaniem 

ze świadczonych  przez  nas  usług  lub  produktów, Twoje dane osobowe 

przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust. 1 lit.  b  RODO  w  celu związanym 

z przetwarzaniem, które  jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie 

dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, 

jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym,  

• Jeżeli  jesteś  zainteresowany  podjęciem  pracy  u  nas,  Twoje  dane  zawarte 

w aplikacji  lub  CV  przetwarzane  są  w  formie  papierowej  lub  elektronicznej. 

Podstawą  prawną  jest  tutaj  wypełnienie  obowiązków  prawnych  ciążących 

na Administratorze  wynikających  z  art.  221  §  1  i  3  Kodeksu  Pracy  z  dnia 

26 czerwca 1974 r., i odbywa się zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu 

podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy o pracę –  zgodnie  z  art.  6 

ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane osobowe, inne niż wymienione w art. 221 § 1 i 3 

Kodeksu  Pracy  z  dnia  26  czerwca 1974 r. mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili 

cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona 

oraz  niezwłocznie  usuniemy  wszystkie  podane  przez  Ciebie  dane.  Natomiast 

z chwilą  zatrudnienia  się  u  nas,  dalsze  zasady  przetwarzania  Twoich  danych 

oraz obowiązkowy  zakres  ich  przekazania  i  dalszego  przez  nas  przetwarzania 

określają przepisy prawa pracy, 

• Jeśli zgłaszasz reklamację lub roszczenia związane z umową – dane przetwarzamy 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

• Jeśli  korzystasz  z  naszego  newslettera –  dane  przetwarzamy  na  podstawie 

udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

• Jeśli korzystasz  z  naszej  strony  oraz  jej  podstron  gdzie  wykorzystywane  są pliki 

cookies  w  tym  cookies  Google  Analitics,  Pixel  Facebooka  –  jest  to  nasz  prawnie 

uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

• Jeśli  korzystasz  lub/i  wchodzisz  w  interakcję  z  naszymi  profilami 

społecznościowymi na Facebooku i Instagramie jest to nasz prawnie uzasadniony 

interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

• Przetwarzamy Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 

osób  i  obiektów  lub  bezpieczeństwa  sieci  i  informacji.  Jest  to  nasz  prawnie 

uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Jeśli  w  tym  celu  będzie  stosowany  monitoring  wizyjny,  zostaniesz  o  tym 

poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych 

oraz piktogramów, 

• Przetwarzamy  Twoje  dane  w  związku  z  tworzeniem  rejestrów  wynikających 

z odrębnych przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek 

wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony 

interes administratora). 

   

6. Komu przekazujemy Twoje dane? 

Zgodnie  z  obowiązującym  prawem Twoje  dane  możemy  przekazywać 

podmiotom przetwarzającym  je  na  nasze  zlecenie, np. firmom hostingowym 

gdzie utrzymujemy niniejszą stronę lub podwykonawcom oferowanych przez nas naszych 

usług. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego 

na  podstawie  innych  przepisów  prawa,  np.  ZUS,  US  oraz  sądy  lub  organy  ścigania. 

W niektórych przypadkach udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one 

do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które zezwala im na takie żądanie. 

Administrator  co  do  zasady  nie  przewiduje przekazywania danych do państw trzecich 

poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak z uwagi na korzystanie na naszych stronach 

oraz  prowadzonych  mediach  społecznościowych z usług  Google  i  Facebook,  dane 

Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej,  do państw trzecich 

i jeśli  dojdzie  do takiej  sytuacji  to będą  one  przekazywanie  wyłącznie  na  podstawie 

standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 

ust. 2 lit. c RODO. 

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców 

tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo: 

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Obecnie  usługi  oferowane  przez Google oraz Facebook  dostarczane  są  głównie 

przez podmioty  znajdujące  się  w Unii  Europejskiej.  Należy,  jednakże  każdorazowo 

zapoznać  się  z polityką  prywatności  tych  dostawców  w celu otrzymania aktualnej 

informacji w zakresie ochrony danych osobowych. 

Na terenie Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich, dzięki RODO, którego 

tekst jest dostępny TUTAJ masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych.  

 

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przykładamy  bardzo  dużą  uwagę  do  tego  aby  ograniczyć  do  niezbędnego  minimum 

zakres  gromadzonych  przez nas  danych,  jak też  czas ich  przetwarzania. W  tym  celu 

wykonujemy  systematyczne  przeglądy  posiadanych  dokumentów  papierowych 

i elektronicznych,  usuwając  zbędne,  których  czas  przydatności  minął.  Pamiętaj, 

że o czasie  przetwarzania  Twoich  danych,  zależnie  od  podstawy,  w  oparciu  o  którą 

je uzyskaliśmy,  mogą  decydować  odrębne  – niezależne  od  nas  przepisy  prawne, 

które mogą  nakładać  na  nas  obowiązek  przechowywania  Twoich  danych,  niezależnie 

od Twojej  woli  lub  chęci.  Przykładem  może  być  prawo  pracy,  prawo  ubezpieczeń 

społecznych czy też przepisy dotyczące rachunkowości lub księgowości. 

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim 

zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany  i będziesz 

mógł się temu sprzeciwić. 

 

8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do: 

• żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO, 

• ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 

• żądania  usunięcia  –  w  granicach  art.  17  RODO,  lub  ograniczenia  czynności 

przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO, 

• przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO. 

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, do którego 

link zamieściliśmy powyżej. 

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim 

przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek 

prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Przykładowo jeśli zażądasz likwidacji 

swoich danych w dokumentacji kadrowej, niezwłocznie usuniemy z bazy Twoje dane. 

Jednak, zgodnie z przepisami dotyczącymi kadr, będziemy nadal je posiadać do  swojej 

dokumentacji finansowo – księgowej  i  przetwarzać  przez  okres  3  kolejnych  lat 

kalendarzowych. Pamiętaj również że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność 

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób –  czego oczywiście nie chcemy  –  naruszyliśmy 

Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje 

ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu. 

W  oparciu  o  Twoje  dane  nie  są  podejmowane  przez  nas  żadne decyzje, 

które miałyby  charakter  zautomatyzowany,  o  znaczy  odbywałyby  się  bez  udziału 

człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie 

Twojej osoby. 

Pamiętaj,  iż  na  naszej  stronie  mogą  pojawiać  się  linki  odsyłające  do innych  stron 

internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym  samym 

oknie.  Nie odpowiadamy  za treści przekazywane przez te  strony  a  ty  jako  Użytkownik 

zobowiązany jesteś do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron. 

 

10. Jak chronimy Twoje dane? 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem 

środki  organizacyjne  i  techniczne.  W  naszej  siedzibie  zainstalowaliśmy  niezbędne 

zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. 

Nasi  pracownicy  posiadają  wymagane  upoważnienia  oraz  mogą  przetwarzać  dane 

w sposób  ograniczony,  tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne 

do prawidłowego  wykonywania  przez  nich  obowiązków  służbowych.  Nasi 

współpracownicy  posiadają  stosowne  umowy  o  poufności  oraz  powierzenia 

przetwarzanych danych oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony,  tzn.  tylko 

w takim  zakresie,  w  jakim  jest  to  konieczne  do prawidłowego wykonywania przez nich 

obowiązków służbowych. 

Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia stosowany 

przez  nas  128-bitowy  protokół  bezpieczeństwa  SSL.  Jego  symbolem  graficznym  jest 

zielona kłódka wyświetlająca się w przeglądarce internetowej przy adresie naszej strony. 

Dzięki jej szyfrowaniu przed przesłaniem, możesz mieć pewność, iż wchodzisz na naszą 

stronę, która nie została w żaden sposób   zmodyfikowana w trakcie, gdy podróżowała 

do Ciebie przez Internet. 

Pamiętaj  że  Ty  jako  Użytkownik  powinieneś jednocześnie  dochować  staranności 

w zabezpieczeniu  swoich  danych  osobowych  przekazywanych  w ramach  sieci  Internet, 

w szczególności  nie ujawniać  swoich  danych  logowania  osobom  trzecim,  stosować 

zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować posiadane oprogramowanie. 

 

11.  Administrator  zastrzega  sobie możliwość zmian  w  niniejszej  polityce  prywatności, 

zgodnie  z  obowiązującym  prawem. Przyczyną zmian mogą  być zmiany  związane 

z rozwojem technologii internetowej, zmiany w powszechnie  obowiązującym  prawie 

lub też rozwój Strony poprzez nowe narzędzia administracyjne. 

 

12. Administrator na swoich stronach stosuje: 

Formularz zapisu na newsletter – wymaga on podania w odpowiednim  miejscu 

swojego  imienia  oraz  nazwiska  i adresu  e-mail.  Pola  te  są  obowiązkowe.  Następnie 

Użytkownik,  w celu  dodania  jego  adresu  e-mail  do bazy  subskrybentów  newslettera 

Administratora,  musi  potwierdzić  chęć  zapisu poprzez potwierdzenie w  otrzymanej 

mailowo  wiadomości.  Uzyskane  w ten  sposób dane  są  dodawane  do listy  mailingowej 

w celu wysyłania newslettera. 

Subskrypcja  newslettera  oznacza,  że Użytkownik  zgadza  się  z niniejszą  Polityką 

prywatności  oraz wyraża  zgodę  na wysyłanie  mu  informacji  marketingowych 

i handlowych  za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila,  w rozumieniu 

ustawy  z dnia  18  lipca  2002  roku  o świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  (Dz. U. 

z 2020 r.,  poz.  344).  Poprzez  zapis  na newsletter  Użytkownik  wyraża  również  zgodę 

na wykorzystywanie przez Administratora  telekomunikacyjnych  urządzeń  końcowych 

Użytkownika  (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu  marketingu  bezpośredniego 

produktów  i usług  Administratora  oraz przedstawiania  Użytkownikowi  informacji 

handlowych  zgodnie  z art. 172 ust.1 ustawy  Prawo telekomunikacyjne  (Dz. U.  z 2021 r. 

poz. 576).  Wyrażenie  zgody  nie  jest  obowiązkowe,  ale  jest  niezbędne  do zapisu 

na newsletter. 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

 

1. Czym są pliki cookies i do czego służą? 

Cookies  to  pliki  tekstowe,  które  zapisywane  są  w  Twoim  urządzeniu  i  używane 

przez serwer  do  rozpoznania  tego  urządzenia  przy  ponownym  połączeniu,  są  one 

pobierane przy każdym Twoim „wejściu” i „wyjściu” z naszej strony. Cookies nie służą 

do ustalania  Twojej  tożsamości,  a  jedynie  Twojego  urządzenia  – m.in. po to, 

by po rozpoznaniu  używanej  przez  Ciebie  przeglądarki,  wyświetlany  obraz  był 

jak najlepiej  dostosowany  do  możliwości  technicznych  sprzętu  np.  jego  rozdzielczości 

lub wersji. 

Cookies  są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, 

stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. 

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie 

do  nich  stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. 

Pliki  te  są  używane  praktycznie  przez  wszystkie  działające  w  Internecie  serwisy  – 

wyszukiwarki,  strony  informacyjne,  blogi,  sklepy  internetowe,  strony  urzędów  itp. 

Korzysta z nich także nasza strona. 

 

2. Co robią pliki cookies? 

Generalnie działają one na następujących zasadach: 

• identyfikują  dane  komputera  i  przeglądarki  używanych  do  przeglądania  stron 

internetowych  –  pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał 

stronę, 

• dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi 

użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach, 

• nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twoich komputerów, czy smartfonów – 

nie wpływają na sposób ich działania, 

• nie powodują  zmian  konfiguracyjnych  w  urządzeniach  końcowych,  ani 

w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach, 

• domyślne  parametry  „ciasteczek”  pozwalają  na  odczytanie  informacji  w  nich 

zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, 

• na podstawie Twoich zachowań  na  odwiedzanych  stronach  internetowych 

przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej 

dopasowana do indywidualnych preferencji. 

 

3. Jakie są rodzaje plików cookies? 

Występują następujące typy cookies: 

• „Ciasteczka  sesyjne”  – (ang.  session  cookies)  są  tymczasowymi  plikami, 

przechowywanymi  w  pamięci  przeglądarki  do  momentu  zakończenia  jej  sesji. 

Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub ich funkcjonalności działały 

poprawnie.  Po  zamknięciu  przeglądarki  powinny  być  automatycznie  usuwane 

z urządzenia, na którym przeglądałeś stronę, 

• „Ciasteczka  stałe”  –  (ang.  persistent  cookies)  ułatwiają  korzystanie  z  często 

odwiedzanych stron. Pliki te przechowywane są  w  odpowiednim  folderze 

przez dłuższy  czas,  który  możesz  regulować  w  ustawieniach  używanej 

przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są 

przekazywane  na  serwer.  Ten  typ  plików  cookie,  z  angielska  jest  czasem 

nazywany „śledzącymi” (tracking cookies), 

• „Ciasteczka zewnętrzne” – (ang. third parties cookies) – są plikami pochodzącymi 

zazwyczaj  z  serwerów  reklamowych,  serwerów  wyszukujących  itd., 

współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są 

dostosowane do Twoich zainteresowań i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie 

pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są 

również zliczane „kliknięcia” na reklamy, preferencje użytkownika itp., 

 

4. Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies? 

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. 

przeglądarki  internetowe,  z  których  korzystasz  (zazwyczaj  domyślnie  mechanizm  jest 

włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość: 

• zaakceptowania  obsługi  „cookies”,  co  pozwoli  Ci  na  pełne  korzystanie  z  opcji 

oferowanych przez witryny internetowe, 

• zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn, 

• określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików 

trwałych jako sesyjnych itp., 

• blokowania lub usuwania cookies. 

Informacje  na  temat  możliwości  włączenia  i  wyłączenia  ciasteczek  w  najbardziej 

popularnych przeglądarkach znajdziesz w opcjach ich ustawień. 

Pozostawienie prze Ciebie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie 

przez  nas  ciasteczek.   Ich  blokowanie lub  wyłączenie  obsługi  niektórych ich rodzajów 

może uniemożliwić Ci natomiast skorzystanie z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić 

jej poprawne funkcjonowanie. 

 

5. Do czego wykorzystujemy cookies? 

W  ramach  strony  stosowane  są  zarówno  ciasteczka  sesyjne,  jak  ciasteczka  stałe. 

Wykorzystujemy je w następujących celach: 

• tworzenia  statystyk,  co  umożliwia  ulepszanie  zawartości  stron  ich  struktury 

i zawartości, 

• utrzymanie sesji Użytkownika strony. 

W  celu  poprawnego  wyświetlania  strony  zbierane  są  następujące  informacje:  nazwa 

i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i  godzina wysłania żądania 

do serwera,  IP z  którego zostało  wysłane  żądanie,  żądany URL.  Dane te  zbierane są 

w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony. 

W  celu  tworzenia  statystyk  wykorzystywane  jest  narzędzie  analityki  internetowej  – 

Google Analytics, które  gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne 

z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod tym adresem. 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach 

plików  cookies  i  korzysta  z  tych  informacji  w  celu  tworzenia  raportów  i  świadczenia 

innych usług związanych  z  ruchem  i korzystaniem  z  Internetu. Google  może  również 

przekazywać  te  informacje  podmiotom  trzecim,  jeżeli  będzie  zobowiązane  to  uczynić 

na podstawie  przepisów  prawa  lub  w  przypadku,  gdy  podmioty te  przetwarzają  takie 

informacje w imieniu Google. 

Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim 

za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania 

karnego w związku z jego wszczęciem na nasz wniosek. 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Biuro Obsługi Firm PIO-MAR s.c.  www.biuropiomar.pl